Skip to content

Tranzer Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 29 december 2021

Deze Tranzer Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (zakelijke) relaties tussen Tranzer en enige andere partij welke niet onder de Tranzer Gebruiksvoorwaarden vallen.  

Tranzer B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69169578. 

1.Algemeen

Tranzer is geen vervoerder. In lijn met de werkzaamheden van een reselling agent regelt Tranzer alleen transport. Tranzer kan een reisplan voorstellen en de betaling vergemakkelijken, maar wordt nooit partij bij een vervoerscontract. Tranzer brengt alleen reizigers en vervoerders bij elkaar zodat zij met elkaar een vervoerovereenkomst kunnen sluiten.

Tranzer levert toegang tot mobiliteit als een dienst in gebruikersplatforms en apps – plan, boek en betaal in iedere smartphone app of platform, altijd, overal.

  1. Toepasselijkheid

Door het aangaan van een overeenkomst met Tranzer of door het aangaan of het accepteren van onze diensten, wordt u geacht akkoord te zijn met deze Tranzer Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de gehele (zakelijke) relatie tussen u en Tranzer voor zover er geen afwijkende bepaling tussen u en Tranzer is overeengekomen welke afwijkt van deze Tranzer Algemene Voorwaarden. 

  1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Tranzer is niet aansprakelijk voor enige schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en/of uitgaven die door u zijn gemaakt of moeten worden gemaakt in verband met de producten of diensten van Tranzer en, ongeacht de rechtsgrond, van enige beweerde aansprakelijkheid, tenzij dergelijke schade, verliezen en kosten zijn te wijten aan opzet of grove schuld van Tranzer. Indien Tranzer aansprakelijk mocht zijn, dan is Tranzer uitsluitend aansprakelijk voor schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en/of uitgaven in de zin van artikel 6:96 BW die rechtstreeks voortvloeien uit opzet of grove schuld van Tranzer. Tranzer is echter niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gederfde winst, verlies van contracten, geleden verlies, gemiste besparingen en gemaakte kosten of andere gevolgschade.

U bent aansprakelijk voor en zult Tranzer schadeloos stellen en vrijwaren (als mede de respectievelijke werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en adviseurs) van en tegen alle claims, eisen, rechtszaken, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en/of onkosten (inclusief advocaatkosten en gerechtelijke of arbitragekosten) van een derde partij die voortvloeien uit of verband houden met uw opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

U bent aansprakelijk voor en zult Tranzer schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle claims, eisen, rechtszaken, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en/of uitgaven (inclusief advocaatkosten en gerechtelijke of arbitragekosten) die zijn gemaakt of zullen worden gemaakt door Tranzer als gevolg van een schending door u van een van uw verplichtingen onder enige overeenkomst met Tranzer, behalve in het geval dat dergelijke claims, eisen, rechtszaken, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en/of uitgaven te wijten zijn aan opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de zijde van Tranzer.

In het geval dat Tranzer verlies, schade, kosten of uitgaven oploopt als gevolg van uw opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid bij het uitvoeren van uw taken onder een overeenkomst met Tranzer, dan heeft Tranzer het recht om beschikbare rechtsmiddelen tegen u te gebruiken om de werkelijke verliezen, schade, kosten of uitgaven opgelopen door Tranzer in verband daarmee te verhalen, inclusief maar niet beperkt tot rente, advocaatkosten en gerechtelijke of arbitragekosten.

  1. Intellectueel Eigendom

Het auteursrecht, het ontwerp en de inhoud van Tranzer behoren tot Tranzer B.V. Tranzer is een merk. Bedrijfsnamen zoals vermeld in relatie tot onze diensten zijn merken van de betrokken bedrijven. Al deze merken en logo’s worden alleen gebruikt voor het doel van deze diensten en mogen niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van Tranzer B.V en vervoerders.

  1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de Tranzer Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, door het plaatsen van de gewijzigde Tranzer Algemene Voorwaarden op deze site. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door, op zijn minst, de ‘Last Update’ datum bovenaan deze Tranzer Algemene Voorwaarden te herzien. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde diensten; u wordt hiervan in kennis gesteld zodra van toepassing.

  1. Kennisgevingen en klachten

Tranzer streeft er naar u de beste service te leveren. Indien u iets wenst te melden of een klacht heeft over onze diensten, dan wenst Tranzer deze met u te bespreken en de kwestie zo spoedig mogelijk op te lossen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle berichten naar Tranzer per e-mail verzonden via legal@tranzer.com

  1. Procedure inzake claims

Iedere claim op basis van deze Tranzer Algemene Voorwaarden of op basis van enige overeenkomst, zal schriftelijk ter kennis worden gegeven. De kennisgeving van de claim zal de details van de claim bevatten. In geval er sprake is van een claim, dan zullen partijen eerst trachten deze minnelijk te schikken.

  1. Scheidbaarheid

Indien enige bepaling in deze Tranzer Algemene Voorwaarden of in enige overeenkomst tussen partijen ongeldig, niet-afdwingbaar of in strijd met een toepasselijke wet is, dan zal deze bepaling (voor zover deze ongeldig, niet-afdwingbaar of in strijd met een toepasselijke wet is) geen gevolg hebben en worden geacht niet te zijn opgenomen in deze Tranzer Algemene Voorwaarden of in de overeenkomst tussen partijen, zonder de overige bepalingen van deze Tranzer Algemene Voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen ongeldig te maken. Partijen zullen dan al het redelijke in het werk stellen om de ongeldige, niet-afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare vervangende bepaling waarvan de strekking zo dicht mogelijk aansluit bij de beoogde strekking van de ongeldige, onafdwingbare of strijdige bepaling.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Tranzer Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is op elke overeenkomst tussen partijen Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze Tranzer Algemene Voorwaarden of enige overeenkomst of de uitvoering daarvan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, Nederland.