Skip to content

April 2021 versie

Tranzer is een applicatie van Tranzer B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69169578. Wij adviseren u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens uw registratie te voltooien in Tranzer.

Tranzer is geen vervoerder. In lijn met de werkzaamheden van een reselling agent regelt Tranzer alleen transport. Tranzer kan een reisplan voorstellen en de betaling vergemakkelijken, maar wordt nooit partij bij een vervoerscontract. Tranzer brengt alleen reizigers en vervoerders bij elkaar zodat zij met elkaar een vervoersovereenkomst kunnen sluiten.

Acceptatie van deze Voorwaarden geschiedt tijdens het registratieproces in de app, door het vakje “Akkoord” aan te vinken voorafgaand aan het voltooien van uw registratie. Zonder akkoord kunt u niet volledig gebruikmaken van de Diensten van Tranzer. U kunt dan reizen plannen, maar geen kaartjes kopen.

1. Algemeen
Tranzer is een applicatie waarmee u een reis met het openbaar vervoer en de taxi kunt plannen, boeken en betalen. Ook kunt u een van de aangesloten deelmodaliteiten huren zoals een deelfiets, (kick) scooter, deelauto of een parkeerplaats reserveren bij de serviceprovider van uw keuze. Tranzer is dus zelf geen vervoerder of deelmodaliteiten aanbieder. De vervoersovereenkomst is tussen u en de vervoerder/aanbieder van uw keuze. Na registratie in de app kunt u via de Tranzer app openbaar vervoer en taxi ritten boeken en betalen. Ook kunt u aangesloten deel modaliteiten huren. Betalingen worden gedaan met behulp van de door u gekozen betaalmethode. Zodra u uw ticket hebt gekocht, of een deelmodaliteit heeft gereserveerd kunt u gedurende de overeengekomen tijd reizen met de desbetreffende openbaar vervoerder, taxi dienst of gebruik maken van de deelmodaliteit of parkeerlocatie. Het ticket voor openbaar vervoer op uw mobiele apparaat opent een poortje of kan aan een inspecteur, (bus)chauffeur of conducteur getoond worden om aan te tonen dat u gerechtigd bent om te reizen.  

2.Gebruik applicatie
Als u reist met een mobiel ticket in Tranzer, bent u zelf verantwoordelijk voor het kunnen tonen van een geldig vervoerbewijs. U dient daarom zelf zorg te dragen voor een voldoende opgeladen, goed werkende smartphone. Om u van een ticket te kunnen voorzien dient locatievoorzieningen (GPS) van de telefoon ingeschakeld te zijn. Een ticket in tranzer is geldig in combinatie met een geldig identiteitsbewijs. Bij een controle door een vervoerder kan gevraagd worden naar een geldig identiteitsbewijs met foto. U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs).

3. Betalingen
Alle betalingen worden via de app beheerd, met uw betaalmethode en in de door u gewenste valuta. U begrijpt dat derden u kosten in rekening kunnen brengen voor de door hen geleverde diensten. Alle kosten zijn onmiddellijk verschuldigd en Tranzer zal de betaling faciliteren. Tranzer zal u per e-mail een betaal- en ontvangstbewijs sturen.

Tranzer zal u helpen bij het oplossen van eventuele problemen die voortkomen uit de aankoop van onze diensten of het gebruik van deelmodaliteiten. Tranzer is verantwoordelijk voor de geschillen die door kopers worden geïnitieerd, zoals terugboekingen, klachten van welke aard dan ook, annuleringen en restituties. Tranzer is echter geen vervoerder en is daarom niet verantwoordelijk voor ‘vervoergerelateerde’ geschillen, zoals vertragingen, storingen, gemiste aansluitingen, persoonlijk letsel en sterfgevallen. Dergelijke vorderingen moeten rechtstreeks bij de betreffende vervoerder worden ingediend.

Tranzer is ook niet verantwoordelijk voor boetes of claims van deelmodaliteiten met betrekking tot het verkeerd gebruik van deelmodaliteiten, gebaseerd op schending van de algemene voorwaarden van de betreffende deelmodaliteit, zoals boetes en claims voor een registratie met een frauduleus rijbewijs, verkeerd parkeren, overtredingen en schades enz.

4. Kaartjes
Voor reizen met een mobiel ticket zijn de voorwaarden van de deelnemende vervoerders en deelmodaliteiten van toepassing. Als u een ticket in Tranzer koopt, sluit u een vervoersovereenkomst met de vervoerder of deelmodaliteit aanbieder van uw keuze en gaat u akkoord met de voorwaarden van de relevante vervoerders en diensten. Via onderstaande links kunt u de voorwaarden raadplegen:

5. Retourbetalingen
Bij een technische fout in de Tranzer app kunt u een verzoek tot teruggave van de reissom indienen bij Tranzer via support@tranzer.com. Bij een vertraging van de vervoerder of een niet functionerende deelmodaliteit gelden de voorwaarden van desbetreffende vervoerder en deelmodaliteit aanbieder. Bij een bestelfout heeft u geen recht op teruggave van uw reissom. 

6. Vertraging
Indien u tijdens een reis vertraging oploopt welke vertraging mogelijk recht geeft op een teruggave, dan kunt u uw geld terug vragen bij desbetreffende vervoerder van de reis. Tranzer levert bij aankoop een bevestiging van uw aankoop met daarop de benodigde informatie voor het aanvragen van geld terug bij vertraging.

7. Aansprakelijkheid
Tranzer is niet aansprakelijk voor indirecte schade – ongeacht de grondslag van de vordering – waaronder mede begrepen materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, omzetschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden.

8. Intellectueel Eigendom
Het auteursrecht, het ontwerp en de inhoud van de Tranzer applicatie behoren tot Tranzer B.V. Tranzer is een merk. Bedrijfsnamen zoals vermeld in de aanvraag zijn merken van de betrokken bedrijven. Al deze merken en logo’s worden alleen gebruikt voor het doel van de toepassing, en worden niet gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van Tranzer B.V en vervoerders. 

9. Uw gegevens
Tranzer biedt u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te openen en te bewerken. Als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken, klikt u op Account in het menu van Tranzer. Daar kunt u uw accountgegevens bekijken, bijwerken en corrigeren. Onze databases werken automatisch alle persoonlijke gegevens bij die u in uw profiel bewerkt, of wanneer u ons verzoekt om uw persoonlijke gegevens te bewerken.  

Tranzer neemt uw privacy serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In de privacyverklaring leest u hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.

10. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, door het plaatsen van de gewijzigde voorwaarden op deze site en via de aanvraag. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door, op zijn minst, de ‘Last Updated’ datum bovenaan deze Algemene Voorwaarden te herzien. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde Diensten; u wordt hiervan in kennis gesteld zodra van toepassing.

11. Kennisgevingen en klachten
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle berichten naar Tranzer per e-mail verzonden via support@tranzer.com. Eventuele meldingen aan u worden via het Tranzer Platform verstrekt of via het e-mailadres dat u aan Tranzer verstrekt tijdens het registratieproces. Heeft u een klacht over Tranzer, dan kunt u altijd contact op te nemen met onze service desk support@tranzer.com

12. Toepasselijke wet 
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig de Nederlandse wetgeving; de bevoegde rechtbank is “rechtbank Midden Nederland”. 

April 2021 version

 

Tranzer is a service of Tranzer B.V., registered with the Chamber of Commerce under number 69169578. We propose you to read the Terms & Conditions carefully before you agree with these to finish your registration at the application Tranzer.

Tranzer is not a carrier. In line with the activities of a forwarding agent, Tranzer only arranges for transportation. Tranzer may suggest an itinerary and facilitate payment, but it never becomes a party to any contract of carriage. Tranzer only brings travelers and carriers together so that they may conclude a contract of carriage with each other.

Acceptance of these Terms and Conditions occurs during the registration process in the app, by checking the “Agree” box prior to completing your registration. Without your agreement, you cannot make full use of Tranzer’s Services. You can then plan trips, but do not buy tickets.

1. General
Tranzer is an application that can be used to plan, book and pay for travelling by public transport and taxi. You can also rent one of the connected Shared Services like a shared bicycle, shared (kick)scooter, shared car or parking with the service provider of your choice. Tranzer is thus not a carrier itself. The contract of carriage is between you and the carrier of your choice. After registration and receiving your account, you can book and pay for public transport, taxi, rent integrated shared services and parking . Payments are made using the payment method associated with the account. Once you have bought your ticket, or you have made a reservation for a shared service you can enter the appropriate public transport vehicle during the permitted time of your choice, or use the shared service of your choice. The ticket on your mobile device for public transport can be scanned to open a   a gate  or shown  to an inspector, busdriver, or taxi driver upon request, to demonstrate that you are entitled to travel.

2. Use application
If you travel with a mobile ticket in Tranzer, you are responsible for being able to show a valid ticket. You must therefore take care of a sufficiently charged, properly working smartphone. In order to be able to provide you with a ticket, location facilities (GPS) of the telephone must be switched on. A ticket in Tranzer is valid in combination with a valid proof of identity. A check by a carrier can be asked for a valid photo ID. You are responsible for a valid proof of identity (passport, identity card or driver’s license).

3. Payments
All payments are managed via the app, using your preferred method of payment and in your preferred currency. You understand that use of the Services may result in charges to you for the services you receive from a Third Party Provider. All Charges are due immediately and Tranzer will facilitate the payment. Tranzer will send you a receipt by email. Tranzer will assist the buyers in order to solve any problems originated from the purchase of the Services. Tranzer will hold responsibility over the disputes opened by buyers, such as chargebacks, complaints of any kind, cancellations and refunds. Tranzer is not a carrier and it is therefore not responsible for ‘carriage related’ disputes, such as delays, disruptions, missed connections, personal injuries and deaths. Such claims must be brought directly to the relevant carrier.

Tranzer is also not responsible for claims from connected shared services related disputes, based on violation of the T&C’s of the relevant Service, like charges, claims and fines for a registration with a fraudulent Driver’s Licence, damages, wrong parking etc.

4. Tickets
The conditions of the participating carriers and shared services apply to traveling with a mobile ticket. If you buy a ticket in Tranzer, you conclude a contract of carriage with the carrier or shared service of your choice and you agree to the conditions of the relevant carriers and services. You can consult the conditions via the links below:

5. Return payments
In the event of a technical error in the Tranzer app, you can submit a request for a refund of the travel sum to Tranzer via support@tranzer.com. In the event of a delay of the carrier, or a not functioning shared Service the conditions of the relevant carrier apply. In case of an order error you are not entitled to a refund of your travel sum.

6. Delay
If you are delayed during a trip, which delay may entitle you to a refund, you can request a refund from the relevant carrier of the trip. Tranzer will deliver a confirmation of your purchase with the necessary information for requesting a refund in the event of a delay.

7. Liability
Tranzer is not liable for indirect damage – regardless of the basis of the claim – including material damage, immaterial damage, consequential damage, loss of turnover, lost profit, lost savings, damage due to business interruption and damage as a result of claims from third parties.

8. Intellectual Property
The copyright, design and content of the application Tranzer belong to Tranzer B.V. Tranzer is a brand. Company names as mentioned in the application are brands of the concerned companies. All these brands and logos are only used for the purpose of the application, and not reproduced without prior permission from Tranzer B.V. and operators.

9. Your information

Tranzer provides you with the ability to access and edit your personal information. To update your personal info, click Account in the Tranzer menu. There you can view, update and correct your account information. Our databases automatically update any personal information you edit in your profile, or if you request us to edit your personal information. 


10. Modifications
We reserve the right to modify the Terms & Conditions at any time, effective upon posting the amended terms on this site and via the application. If we make changes, we will notify you by, at a minimum, revising the “Last Updated” date at the top of these Terms & Conditions. Supplemental terms may apply to certain Services, and such supplemental terms will be disclosed to you in connection with the applicable Services.

11. Notices and Complaints
Except when explicitly stated otherwise, any messages to Tranzer shall be sent by e-mail via support@tranzer.com. Any notices to you shall be provided to you through the Tranzer Platform or given to you via the e-mail address you provide to Tranzer during the registration process. To resolve a complaint regarding the Tranzer Platform, you should always contact our service desk at support@tranzer.com.

12. Applicable Law
These Terms & Conditions are governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands; the competent court is “court Midden Nederland”. 

April 2021 version

Tranzer is a service of Tranzer B.V., registered with the Chamber of Commerce under number 69169578. We propose you to read the Terms & Conditions carefully before you agree with these to finish your registration at the application Tranzer. 

Tranzer is not a carrier. In line with the activities of a forwarding agent, Tranzer only arranges for transportation. Tranzer may suggest an itinerary and facilitate payment, but it never becomes a party to any contract of carriage. Tranzer only brings travelers and carriers together so that they may conclude a contract of carriage with each other. 

Acceptance of these Terms and Conditions occurs during the registration process in the app, by checking the “Agree” box prior to completing your registration. Without your agreement, you cannot make full use of Tranzer’s Services. You can then plan trips, but do not buy tickets.

1. General
Tranzer is an application that can be used to plan, book and pay for travelling by public transport and taxi. You can also rent one of the connected Shared Services like a shared bicycle, shared (kick)scooter, shared car or parking with the service provider of your choice. Tranzer is thus not a carrier itself. The contract of carriage is between you and the carrier of your choice. After registration and receiving your account, you can book and pay for public transport, taxi, rent integrated shared services and parking . Payments are made using the payment method associated with the account. Once you have bought your ticket, or you have made a reservation for a shared service you can enter the appropriate public transport vehicle during the permitted time of your choice, or use the shared service of your choice. The ticket on your mobile device for public transport can be scanned to open a   a gate  or shown  to an inspector, busdriver, or taxi driver upon request, to demonstrate that you are entitled to travel. 

2. Use application 
If you travel with a mobile ticket in Tranzer, you are responsible for being able to show a valid ticket. You must therefore take care of a sufficiently charged, properly working smartphone. In order to be able to provide you with a ticket, location facilities (GPS) of the telephone must be switched on. A ticket in Tranzer is valid in combination with a valid proof of identity. A check by a carrier can be asked for a valid photo ID. You are responsible for a valid proof of identity (passport, identity card or driver’s license).

3. Payments
All payments are managed via the app, using your preferred method of payment and in your preferred currency. You understand that use of the Services may result in charges to you for the services you receive from a Third Party Provider. All Charges are due immediately and Tranzer will facilitate the payment. Tranzer will send you a receipt by email. Tranzer will assist the buyers in order to solve any problems originated from the purchase of the Services. Tranzer will hold responsibility over the disputes opened by buyers, such as chargebacks, complaints of any kind, cancellations and refunds. Tranzer is not a carrier and it is therefore not responsible for ‘carriage related’ disputes, such as delays, disruptions, missed connections, personal injuries and deaths. Such claims must be brought directly to the relevant carrier.  Tranzer is also not responsible for claims from connected shared services related disputes, based on violation of the T&C’s of the relevant Service, like charges, claims and fines for a registration with a fraudulent Driver’s Licence, damages, wrong parking etc.  

All payments within Europe are processed by Tranzer B.V. Stationsplein 61, 3818 LE Amersfoort, The Netherlands.

All payments within Australia are processed by Lynxx Pty, registered with ACN 617 542 622, 88 Pitt Street, Sydney, NSW, 2000, Australia.

4. Tickets
The conditions of the participating carriers and shared services apply to traveling with a mobile ticket. If you buy a ticket in Tranzer, you conclude a contract of carriage with the carrier or shared service of your choice and you agree to the conditions of the relevant carriers and services. You can consult the conditions via the links below:

5. Return payments 
In the event of a technical error in the Tranzer app, you can submit a request for a refund of the travel sum to Tranzer via support@tranzer.com. In the event of a delay of the carrier, or a not functioning shared Service the conditions of the relevant carrier apply. In case of an order error you are not entitled to a refund of your travel sum.  

6. Delay 
If you are delayed during a trip, which delay may entitle you to a refund, you can request a refund from the relevant carrier of the trip. Tranzer will deliver a confirmation of your purchase with the necessary information for requesting a refund in the event of a delay.

7. Liability
Tranzer is not liable for indirect damage – regardless of the basis of the claim – including material damage, immaterial damage, consequential damage, loss of turnover, lost profit, lost savings, damage due to business interruption and damage as a result of claims from third parties.

8. Intellectual Property
The copyright, design and content of the application Tranzer belong to Tranzer B.V. Tranzer is a brand. Company names as mentioned in the application are brands of the concerned companies. All these brands and logos are only used for the purpose of the application, and not reproduced without prior permission from Tranzer B.V. and operators.

9. Your information
Tranzer provides you with the ability to access and edit your personal information. To update your personal info, click Account in the Tranzer menu. There you can view, update and correct your account information. Our databases automatically update any personal information you edit in your profile, or if you request us to edit your personal information. 

10. Modifications
We reserve the right to modify the Terms & Conditions at any time, effective upon posting the amended terms on this site and via the application. If we make changes, we will notify you by, at a minimum, revising the “Last Updated” date at the top of these Terms & Conditions. Supplemental terms may apply to certain Services, and such supplemental terms will be disclosed to you in connection with the applicable Services.

11. Notices and Complaints
Except when explicitly stated otherwise, any messages to Tranzer shall be sent by e-mail via support@tranzer.com. Any notices to you shall be provided to you through the Tranzer Platform or given to you via the e-mail address you provide to Tranzer during the registration process. To resolve a complaint regarding the Tranzer Platform, you should always contact our service desk at support@tranzer.com.

12. Applicable Law 
These Terms & Conditions are governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands; the competent court is “Court of Sydney”.