Skip to content

Modified on 2020-09-25

Tranzer is een applicatie van Tranzer B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69169578. Wij adviseren u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens uw registratie te voltooien in Tranzer.

Acceptatie van deze Voorwaarden geschiedt tijdens het registratieproces in de app, door het vakje “Akkoord” aan te vinken voorafgaand aan het voltooien van uw registratie. Zonder akkoord kunt u niet volledig gebruikmaken van de Diensten van Tranzer. U kunt dan reizen plannen, maar geen kaartjes kopen.

Algemeen

Tranzer is een applicatie waarmee u openbaar vervoer, deelfietsen, taxi en parkeerlocaties kunt plannen, boeken en betalen. Na registratie in de app kunt u via de Tranzer app  gebruiken maken van alle aangeboden diensten. Betalingen worden gedaan met behulp van de door u gekozen betaalmethode. Zodra u uw ticket hebt gekocht, kunt u gedurende de overeengekomen tijd reizen met de desbetreffende openbaar vervoerder of taxi dienst. Het ticket op uw mobiele apparaat kan bij de poort of aan een inspecteur, buschauffeur of conducteur getoond worden om aan te tonen dat u gerechtigd bent om te reizen.

Gebruik applicatie

Als u reist met een mobiel ticket in Tranzer, bent u zelf verantwoordelijk voor het kunnen tonen van een geldig vervoerbewijs. U dient daarom zelf zorg te dragen voor een voldoende opgeladen, goed werkende smartphone. Om u van een ticket te kunnen voorzien dient locatievoorzieningen (GPS) van de telefoon ingeschakeld te zijn.

Een ticket in tranzer is geldig in combinatie met een geldig identiteitsbewijs. Bij een controle door een vervoerder kan gevraagd worden naar een geldig identiteitsbewijs met foto. U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs).

Betalingen

Alle betalingen worden via de app beheerd, met uw betaalmethode en in de door u gewenste valuta. U begrijpt dat derden u kosten in rekening kunnen brengen voor de door hen geleverde diensten. Alle kosten zijn onmiddellijk verschuldigd en Tranzer zal de betaling faciliteren. Tranzer zal u per e-mail een betaal- en ontvangstbewijs sturen.

Tranzer zal u helpen bij het oplossen van eventuele problemen die voortkomen uit de aankoop van onze diensten. Tranzer is verantwoordelijk voor de geschillen die door kopers worden geïnitieerd, zoals terugboekingen, klachten van welke aard dan ook, annuleringen en restituties.

Tickets en diensten

Als u een ticket of dienst in Tranzer koopt, gaat u akkoord met de voorwaarden van desbetreffende vervoerder of aanbieder. Voor het reizen met een mobiel ticket gelden de voorwaarden van de deelnemende vervoerders. Zodra u een kaartje in Tranzer koopt, gaat u akkoord met de voorwaarden van desbetreffende vervoerders. De thans geldende voorwaarden kunt u altijd raadplegen via onderstaande links: 

Retourbetalingen

Bij een technische fout in de Tranzer app kunt u een verzoek tot teruggave van de reissom indienen bij Tranzer via support@tranzer.com. Bij een vertraging van de vervoerder gelden de voorwaarden van desbetreffende vervoerder. Bij een bestelfout heeft u geen recht op teruggave van uw reissom.

Vertraging

Indien u tijdens een reis vertraging oploopt welke vertraging mogelijk recht geeft op een teruggave, dan kunt u uw geld terug vragen bij desbetreffende vervoerder van de reis. Tranzer levert bij aankoop een bevestiging van uw aankoop met daarop de benodigde informatie voor het aanvragen van geld terug bij vertraging

Intellectueel Eigendom

Het auteursrecht, het ontwerp en de inhoud van de Tranzer applicatie behoren tot Tranzer B.V. Tranzer is een merk. Bedrijfsnamen zoals vermeld in de aanvraag zijn merken van de betrokken bedrijven. Al deze merken en logo’s worden alleen gebruikt voor het doel van de toepassing, en worden niet gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van Tranzer B.V en vervoerders.

Uw gegevens

Tranzer biedt u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te openen en te bewerken. Als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken, klikt u op Account in het menu van Tranzer. Daar kunt u uw accountgegevens bekijken, bijwerken en corrigeren. Onze databases werken automatisch alle persoonlijke gegevens bij die u in uw profiel bewerkt, of wanneer u ons verzoekt om uw persoonlijke gegevens te bewerken.

Tranzer neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In de privacyverklaring leest u hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, door het plaatsen van de gewijzigde voorwaarden op deze site en via de aanvraag. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door, op zijn minst, de ‘Last Updated’ datum bovenaan deze Algemene Voorwaarden te herzien. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde Diensten; u wordt hiervan in kennis gesteld zodra van toepassing.

Kennisgevingen en klachten

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle berichten naar Tranzer per e-mail verzonden via support@tranzer.com. Eventuele meldingen aan u worden via het Tranzer Platform verstrekt of via het e-mailadres dat u aan Tranzer verstrekt tijdens het registratieproces. Heeft u een klacht over Tranzer, dan kunt u altijd contact op te nemen met onze service desk support@tranzer.com. Heeft u een ‘powered by Tranzer’ ticket gekocht via een app van een van onze afnemers, dan dient u uw klacht eerst bij hen in te dienen. Mocht de afhandeling van de klacht niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt u deze bij Tranzer indienen. Wij reageren dan uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.

Toepasselijke wet

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving; de bevoegde rechtbank is “rechtbank Midden Nederland”.

Modified on 2020-09-25

Tranzer is an application of Tranzer B.V., registered with the Chamber of Commerce under number 69169578. We propose you to read the Terms & Conditions carefully before you agree with these to finish your registration at the application Tranzer.

Acceptance of these Terms and Conditions occurs during the registration process in the app, by checking the “Agree” box prior to completing your registration. Without your agreement, you can not make full use of Tranzer’s Services. You can then plan trips, but do not buy tickets.

General

Tranzer is an application that can be used to plan, book and pay for travelling by public transport or taxi. After registration and receiving your account, you can book and pay for public transport or taxi trips or via the Tranzer Platform. Payments are made using the payment method associated with the account. Once you bought your ticket, you can enter the appropriate public transport vehicle during the permitted time. The ticket on your mobile device can be shown at the gate or to an inspector, busdriver or conductor to demonstrate that you are entitled to travel.

Use application

If you travel with a mobile ticket in Tranzer, you are responsible for being able to show a valid ticket. You must therefore take care of a sufficiently charged, properly working smartphone. In order to be able to provide you with a ticket, location facilities (GPS) of the telephone must be switched on. A ticket in tranzer is valid in combination with a valid proof of identity. A check by a carrier can be asked for a valid photo ID. You are responsible for a valid proof of identity (passport, identity card or driver’s license).

Payments

All payments are managed via the app, using your preferred method of payment and in your preferred currency. You understand that use of the Services may result in charges to you for the services you receive from a Third Party Provider. All Charges are due immediately and Tranzer will facilitate the payment. Tranzer will send you a receipt by email.

Tranzer will assist the buyers in order to solve any problems originated from the purchase of the Services. Tranzer will hold responsibility over the disputes opened by buyers, such as chargebacks, complaints of any kind, cancellations and refunds.

Tickets

The conditions of the participating carriers apply to traveling with a mobile ticket. If you buy a ticket in Tranzer, you agree to the conditions of the relevant carriers. You can consult the conditions via the links below:

Return payments

In the event of a technical error in the Tranzer app, you can submit a request for a refund of the travel sum to Tranzer via support@tranzer.com. In the event of a delay of the carrier, the conditions of the relevant carrier apply. In case of an order error you are not entitled to a refund of your travel sum.

Delay

If you are delayed during a trip, which delay may entitle you to a refund, you can request a refund from the relevant carrier of the trip. Tranzer will deliver a confirmation of your purchase with the necessary information for requesting a refund in the event of a delay.

Intellectual Property

The copyright, design and content of the application Tranzer belong to Tranzer B.V. Tranzer is a brand. Company names as mentioned in the application are brands of the concerned companies. All these brands and logos are only used for the purpose of the application, and not reproduced without prior permission from Tranzer B.V. and operators.

Your information

Tranzer provides you with the ability to access and edit your personal information. To update your personal info, click Account in the Tranzer menu. There you can view, update and correct your account information. Our databases automatically update any personal information you edit in your profile, or if you request us to edit your personal information.

Tranzer takes your privacy very seriously and therefore handles your personal information with the utmost care. In the privacy statement you can read how we process your data and for what uses.

Modifications

We reserve the right to modify the Terms & Conditions at any time, effective upon posting the amended terms on this site and via the application. If we make changes, we will notify you by, at a minimum, revising the “Last Updated” date at the top of these Terms & Conditions. Supplemental terms may apply to certain Services, and such supplemental terms will be disclosed to you in connection with the applicable Services.

Notices and Complaints

Except when explicitly stated otherwise, any messages to Tranzer shall be sent by e-mail via support@tranzer.com. Any notices to you shall be provided to you through the Tranzer Platform or given to you via the e-mail address you provide to Tranzer during the registration process. To resolve a complaint regarding the Tranzer Platform, you should always contact our service desk at support@tranzer.com. If you have purchased a ‘powered by Tranzer ‘ ticket via an app from one of our customers, you must first submit your complaint to them. If the handling of the complaint does not lead to a satisfactory solution, you can submit a complaint at Tranzer. We will respond within 14 days after receiving the complaint.

Applicable Law

These Terms & Conditions are governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands; the competent court is “court Midden Nederland”.

Modified on 2020-09-25

Tranzer is an application of Tranzer B.V., registered with the Chamber of Commerce under number 69169578. We propose you to read the Terms & Conditions carefully before you agree with these to finish your registration at the application Tranzer.

Acceptance of these Terms and Conditions occurs during the registration process in the app, by checking the “Agree” box prior to completing your registration. Without your agreement, you can not make full use of Tranzer’s Services. You can then plan trips, but do not buy tickets.

General

Tranzer is an application that can be used to plan, book and pay for travelling by public transport or taxi. After registration and receiving your account, you can book and pay for public transport or taxi trips or via the Tranzer Platform. Payments are made using the payment method associated with the account. Once you bought your ticket, you can enter the appropriate public transport vehicle during the permitted time. The ticket on your mobile device can be shown at the gate or to an inspector, busdriver or conductor to demonstrate that you are entitled to travel.

Use application

If you travel with a mobile ticket in Tranzer, you are responsible for being able to show a valid ticket. You must therefore take care of a sufficiently charged, properly working smartphone. In order to be able to provide you with a ticket, location facilities (GPS) of the telephone must be switched on. A ticket in tranzer is valid in combination with a valid proof of identity. A check by a carrier can be asked for a valid photo ID. You are responsible for a valid proof of identity (passport, identity card or driver’s license).

Payments

All payments are managed via the app, using your preferred method of payment and in your preferred currency. You understand that use of the Services may result in charges to you for the services you receive from a Third Party Provider. All Charges are due immediately and Tranzer will facilitate the payment. Tranzer will send you a receipt by email.

Tranzer will assist the buyers in order to solve any problems originated from the purchase of the Services. Tranzer will hold responsibility over the disputes opened by buyers, such as chargebacks, complaints of any kind, cancellations and refunds.

Tickets

The conditions of the participating carriers apply to traveling with a mobile ticket. If you buy a ticket in Tranzer, you agree to the conditions of the relevant carriers. You can consult the conditions via the links below:

Return payments

In the event of a technical error in the Tranzer app, you can submit a request for a refund of the travel sum to Tranzer via support@tranzer.com. In the event of a delay of the carrier, the conditions of the relevant carrier apply. In case of an order error you are not entitled to a refund of your travel sum.

Delay

If you are delayed during a trip, which delay may entitle you to a refund, you can request a refund from the relevant carrier of the trip. Tranzer will deliver a confirmation of your purchase with the necessary information for requesting a refund in the event of a delay.

Intellectual Property

The copyright, design and content of the application Tranzer belong to Tranzer B.V. Tranzer is a brand. Company names as mentioned in the application are brands of the concerned companies. All these brands and logos are only used for the purpose of the application, and not reproduced without prior permission from Tranzer B.V. and operators.

Your information

Tranzer provides you with the ability to access and edit your personal information. To update your personal info, click Account in the Tranzer menu. There you can view, update and correct your account information. Our databases automatically update any personal information you edit in your profile, or if you request us to edit your personal information.

Tranzer takes your privacy very seriously and therefore handles your personal information with the utmost care. In the privacy statement you can read how we process your data and for what uses.

Modifications

We reserve the right to modify the Terms & Conditions at any time, effective upon posting the amended terms on this site and via the application. If we make changes, we will notify you by, at a minimum, revising the “Last Updated” date at the top of these Terms & Conditions. Supplemental terms may apply to certain Services, and such supplemental terms will be disclosed to you in connection with the applicable Services.

Notices and Complaints

Except when explicitly stated otherwise, any messages to Tranzer shall be sent by e-mail via support@tranzer.com. Any notices to you shall be provided to you through the Tranzer Platform or given to you via the e-mail address you provide to Tranzer during the registration process. To resolve a complaint regarding the Tranzer Platform, you should always contact our service desk at support@tranzer.com. If you have purchased a ‘powered by Tranzer ‘ ticket via an app from one of our customers, you must first submit your complaint to them. If the handling of the complaint does not lead to a satisfactory solution, you can submit a complaint at Tranzer. We will respond within 14 days after receiving the complaint.

Applicable Law

These Terms & Conditions are governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands; the competent court is “court Midden Nederland”.