Mobilexpense sluit partnership met Tranzer Mobility

Mobilexpense, een toonaangevende leverancier van software voor het beheer van declaraties, kondigt vandaag de beschikbaarheid aan van een interface tussen de twee platforms om bedrijven te helpen om alle uitgaven omtrent mobiliteit automatisch met hun declaratie app te synchroniseren.

De interface tussen Tranzer en de Mobilexpense Declaree applicatie stelt bedrijven in staat om de gehele Tranzer mobiliteitsoplossing aan hun werknemers aan te bieden, terwijl ze er tegelijk voor zorgen dat alle uitgaven worden verantwoord in de Declaree app.

De COVID-19-pandemie heeft in een rap tempo verandert hoe en waar mensen werken, en daarmee ook de manier waarop mensen zich verplaatsen. Daarnaast zorgt een toenemend klimaatbewustzijn ervoor dat velen bewust willen kiezen voor milieuvriendelijke vervoersmiddelen. Bedrijven die werknemers van oudsher een vaste reiskostenvergoeding, leaseauto of treinabonnement zouden aanbieden, denken nu na over mobiliteitsconcepten waarmee werknemers zich flexibel kunnen verplaatsen en welke vervoersmiddelen ze daarvoor kunnen kiezen. Tegelijkertijd willen bedrijven grip houden op de kosten van mobiliteit en eveneens rapporteren over de bijbehorende CO2-uitstoot, zowel intern als extern.

Met de Tranzer mobility-as-a-service (MaaS) app kunnen medewerkers hun eigen vervoermiddel kiezen. Of het nu een trein, bus, tram of scooter is, medewerkers kunnen elke zakenreis direct plannen en betalen, ongeacht het vervoermiddel dat ze moeten gebruiken. Bovendien biedt Tranzer toegang tot mobiliteit in vele Europese landen. Alle benodigde tickets zijn direct beschikbaar in de app. Dankzij de synchronisatie tussen Tranzer en Mobilexpense Declaree kunnen werknemers de ontvangen facturen automatisch doorsturen naar de Declaree app, zodat alle mobiliteitsuitgaven worden vastgelegd en verantwoord in hun zakelijke expense management software.

De samenwerking tussen Mobilexpense en Tranzer stelt organisaties in staat om hun werknemers de flexibiliteit te bieden die nodig is voor slimme en milieuvriendelijke mobiliteit, terwijl ze grip en controle houden over de uitgaven van werknemers.

Meer info over deze integratie? https://www.mobilexpense.com/LP/tranzer

Quote CEO Mobilexpense, Thibaud de Keyzer:

Naarmate het bewustzijn van milieu-impact en duurzaamheid groeit, passen veel bedrijven strategieën voor koolstofreductie toe en bevorderen ze groene mobiliteit onder hun werknemers. We zien een trend van minder autobezit en meer autodelen, minder leaseauto’s en meer mobiliteitsbudgetten. Deze integratie tussen Tranzer en Mobilexpense Declaree maakt het voor werknemers ongelooflijk eenvoudig om duurzame vervoerswijzen te kiezen en ondersteunt daarmee duidelijk de weg van ons en onze klanten naar groenere mobiliteit.

Quote CEO Tranzer, Paul Rooijmans:

Het post-covid-tijdperk vraagt ​​om nieuwe en flexibelere mobiliteitsoplossingen voor werknemers. Samen met onze partner Mobilexpense zorgen wij voor een unieke oplossing van duurzame deur-tot-deur mobiliteit voor zakelijk reizen waarbij kosten in één klik gedeclareerd kunnen worden.

De integratie is vanaf vandaag publiekelijk beschikbaar via Mobilexpense.

Wat is MaaS?

Mobility as a Service (MaaS) is het concept voor het eenvoudig en gepersonaliseerd plannen, boeken en betalen van een individuele reis. Niet alleen met het traditionele openbaar vervoer, maar ook met vormen van gedeelde mobiliteit. Dit past in de huidige tijd waarin keuzevrijheid belangrijker is dan bezit en waarin jongeren steeds vaker te laat (of helemaal niet) een rijbewijs halen en vervoermiddelen liever delen dan zelf te bezitten. MaaS is de volgende stap in deze ontwikkeling. MaaS maakt het mogelijk om op een andere manier naar mobiliteit te kijken en biedt mensen de mogelijkheid om eenvoudig te kiezen tussen verschillende vormen van vervoer die passen bij hun wensen op dat moment (fiets, (deel)auto, bus, trein, vliegen).

Wat is Tranzer

Tranzer is een MaaS provider (scaleup) uit Nederland, die allerlei (openbaar) vervoersmogelijkheden en parkeren integreert en toegankelijk maakt voor gebruikers. Met Tranzer is het mogelijk om reizen per trein, tram, bus en ook taxi en andere mobiliteitsoplossingen zoals e-scooters en e-steps of parkeren via een app op uw smartphone te plannen en te betalen, zonder dat u een OV-chipkaart nodig heeft. Met Tranzer kun je in één keer je hele reis in-app plannen en kopen, ook als je verschillende vervoerders gebruikt. Zowel in de trein, bus en tram als aan de toegangspoorten op de stations worden mobiele tickets geaccepteerd. Tickets worden direct in je telefoon geleverd.

Wat is Mobilexpense Declaree

Mobilexpense Declaree is een online Expense Management-systeem dat werknemers een native smartphone-app biedt om alle uitgaven onderweg te digitaliseren. Werknemers kunnen bonnen, kilometers, dagvergoedingen, creditcardtransacties en alle andere terugbetaalbare vergoedingen digitaliseren, in plaats van maandelijkse onkostenformulieren in Excel of op papier in te vullen. Declaree slaat alle bonnen veilig online op waar managers alle onkostenformulieren kunnen bekijken en goedkeuren. Na goedkeuring worden alle onkosten digitaal verwerkt en correct gecodeerd in uw ERP/Financiën/Salarissysteem.

Mobilexpense partners with Tranzer Mobility

Mobilexpense, a leading provider of employee expense management software, today announces the availability of an interface between the two platforms to help companies streamline employee mobility spend automatically into their expense solution.

The interface between Tranzer and the Mobilexpense Declaree environment allows companies to offer the full Tranzer mobility suite to their employees, while at the same time ensuring all spend is captured and justified in Mobilexpense Declaree.

The COVID-19 pandemic rapidly changed how and where people work, and with that the way in which people move around. At the same time, an increased awareness of climate makes people want to choose for more environmentally friendly means of transport. Companies that would traditionally offer employees a fixed commute allowance, lease-car or railway season ticket, are now considering mobility concepts that allow employees to be flexible in how they move around and which modes of transport they choose for that. At the same time, companies want to stay in control of the cost of mobility and report on CO2 emissions, both internally as externally. 

With the Tranzer mobility-as-a-service (MaaS) app, employees can choose their own mode of transportation. Whether it’s a train, bus, tram or scooter, employees can plan and pay for each business trip instantly, regardless of the means of transportation they need to use. Moreover, Tranzer provides access to mobility in many European countries. All necessary tickets are instantly available in the app. The synchronization between Tranzer and Mobilexpense Declaree allows employees to forward invoice automatically into the Declaree app, ensuring all mobility spend is captured and justified in the business expense management solution.

The partnership between Mobilexpense and Tranzer enables companies to offer their employees the flexibility required in smart and environmentally friendly mobility, while keeping the grip and control over employee spend.

More information about this integration? https://www.mobilexpense.com/LP/tranzer

CEO Mobilexpense, Thibaud de Keyzer:

As the awareness of environmental impact and sustainability grows, many companies are adopting carbon reduction strategies and promoting green mobility among their employees. We see a trend of less car ownership and increased car-sharing, less lease-cars and increased mobility budgets. This integration between Tranzer and Mobilexpense Declaree makes it incredibly easy for employees to choose sustainable modes of transport, and thereby clearly supports our and our clients path to greener mobility.

CEO Tranzer, Paul Rooijmans:

The post-covid era demands new and more flexible mobility solutions for employees. Together with our partner Mobilexpense we provide a unique solution of sustainable door-to-door mobility for business travel where expenses can be claimed in one click. 

The integration is publicly available as of today from Mobilexpense.

What is MaaS?

Mobility as a Service (MaaS) is the concept for easy and personalized planning, booking and payment of an individual trip. Not only with traditional public transport, but also with forms of shared mobility. This fits in with the current time in which freedom of choice is more important than possession and in which young people are increasingly late (or not at all) getting a driver’s license and prefer to share means of transport rather than owning it themselves. MaaS is the next step in this development. MaaS makes it possible to look at mobility in a different way and offers people the opportunity to easily choose between different forms of transport that match their wishes at that moment (bicycle, (shared) car, bus, train, flying).

What is Tranzer

Tranzer is a MaaS provider (scaleup) from The Netherlands, that integrates all kinds of (public) transport options as well as parking and make those accessible for users. With Tranzer it is possible to plan and pay your travel by train, tram, bus and also taxi and other mobility solutions like e-scooters and e-steps or parking via an app on your smartphone, without the necessity of having an OV chip card. With Tranzer you can plan and buy your entire trip in-app at once, even when you use different carriers. Both in the train, bus and tram, as well as at the entrance gates at the stations, mobile tickets are accepted. Tickets are delivered straight to your phone.

What is Mobilexpense Declaree

Mobilexpense Declaree is an online Expense Management system that offers a native smartphone app to employees to digitize all expenses on the go. Employees can digitize receipts, mileage, daily allowances, credit card transactions and all other reimbursable fees, instead of filling out monthly expense forms in Excel or on paper. Declaree stores all receipts securely online where managers can review and approve all expense forms. After approval all expenses are digitally processed and correctly coded into your ERP/Finance/Salary system.

New partnership with Helsinki region operator HSL

We’re happy to announce our newest partnership with Finnish operator HSL Helsingin seudun liikenne.
By integrating HSL, our connected platforms can now offer their users tickets for bus, tram, metro, train, and ferry in the Helsinki region.

The partnership with HSL supports Tranzer in the extension of available tickets within Europe, allowing users to now also travel fully digitally in Finland.

New management structure Tranzer

Tranzer is pleased to announce the following changes to the management structure effective Jul 1, 2022.  The next growth stage of the company requires a renewed leadership team with full involvement of the founders; Sanneke Mulderink and Paul Rooijmans. In anticipation of these changes, Eric van Eijndhoven, Tranzers COO, will move to a more strategic role as a member of the advisory board on July 1st 2022. 

Eric van Eijndhoven remarked “It has been a great adventure to help Tranzer grow into an established European b2b ticketing platform for mobility, ready for the next stage. I am very pleased to become a member of the advisory board of Tranzer and I will therefore stay actively involved.  As Tranzer was created by the insight and innovative thinking of its founders, I am convinced they will be best positioned to accelerate Tranzers further growth.” 

Paul Rooijmans adds “We would like to express our gratitude to Eric for his contribution to the success of Tranzer. His knowledge of the industry, leadership and mentorship to the Tranzer team, has been invaluable. He managed to create a strong market position, build a strong team, and set up a clear company structure and processes.  Therefore we are very pleased that Eric will continue to serve on a part time basis as an advisor and mentor to our management team.“

Tranzers vision on the impact of intermodal transport

Climate change is a global problem and therefore requires countries around the world to collaborate. In 2015 all of the EU members signed the Paris Climate Agreement and are strongly committed to its realization. As a result, all EU countries have agreed to make the European Union the first carbon-neutral economy and society by 2050. One of the most important industries which could make an enormous impact on achieving these goals is the transport industry.  Sharing vehicles and combining transport modes in an efficient way are key to reduce carbon emissions and ultimately move towards a more sustainable future. Moreover, the ability to book multiple ways of transport will improve the whole customer journey.  That is why we are seeing more and more platforms extending their range of services by offering train tickets. Unfortunately, the integration of these services remains complicated: the contract negotiation and legal discrepancy complicate the whole process and slow down the transition to an intermodal offer. 

At Tranzer, we believe that intermodal travel will play a crucial role in achieving Europe’s climate goals in the future. Our API can help platforms to offer long distance trains, local public transport, intercity buses and micro mobility in Europe. Tranzer can solve the “first and last mile” challenge  by offering the fastest, the cheapest and most efficient way to reach any destination in combination with  several means of transportation. With one contract, one integration and one API all platforms can offer a seamless experience to their customers.

Tranzer now offering Deutsche Bahn tickets

Tranzer are delighted to announce the signing of a General Sales Agent agreement with Deutsche Bahn AG. 

The partnership with Tranzer as a young, innovative company with ambitious plans and rapid growth is promising to pave the way for tomorrow’s mobility. The possibility of offering DB tickets to an even wider audience supports our ambition to change travel behavior and allows the customers to travel in a climate-friendly manner.” explains Alexander Mokros, Head of International Partnerships & Industry Partners at Deutsche Bahn. 

Being able to offer Deutsche Bahn tickets is a big step for us in our mission to bring sustainable mobility to anyone, anywhere, in any app. Deutsche Bahn is the biggest transport company in Europe, and we are proud to be their partner, and happy to be able to offer our clients’ users access to their tickets all over Germany”, adds the Country Director DACH at Tranzer, Dr. Julia Koch. 

As of now, flexible single trip tickets (DB Flexpreis) for all connections within Germany are available through Tranzer including all DB long-distance connections (high-speed and intercity trains) and numerous regional routes. Discounted tickets and a wider range of products are coming soon. 

About the Deutsche Bahn
Deutsche Bahn is Germany’s major railway company and also a global provider of transport and logistics services. The company’s main business area is national and international passenger transport: DB runs about 24,200 passenger trains daily on its approximately 33,300 kilometer-long, modern rail network. The fleet of ICE high-speed trains consists of more than 300 trains. With 220 direct connections to 150 foreign cities, Deutsche Bahn can be considered not only as a national rail carrier, but also as an international service provider. 

Further information is available on the website:
https://www.deutschebahn.com

French railway tickets now sold through Tranzer

Tickets from the French national rail service SNCF, including France’s rail and high-speed network are now available in the Tranzer portofolio. 

Tranzer offers SNCF tickets for faster, easier and cleaner mobility across France. We enable customers to organize, book and manage day-to-day trips as well as long-distance trips and combine various different types of tickets for one journey. 

“Offering access to the rail network in the whole of France is a big step for Tranzer on our mission to enable users to buy tickets for sustainable mobility anywhere, anytime on their mobile phone. SNCF has a highly extensive rail network, including the TGV high speed trains connecting the important geographic areas and cities. Distances can be easily bridged by the daily offer of 15.000 commercial trains run by SNCF. It’s a great addition to our current Tranzer offer in other parts of Europe”,  adds the Country Director France at Tranzer, Lorcan LEPEN. 

As of now, full price single trip tickets for rail connections within France are available through Tranzer, discounted tickets and a wider range of products are coming soon.

Tranzer now covering Switzerland

Zermatt, Switzerland

Tickets for all Swiss public transit are now available in the Tranzer portfolio.

“The public transit network in Switzerland is very dense and complex. Thanks to our API and the cooperation with Tranzer, mobility platforms get fast and easy access to Swiss public transit within a short time. With this, we do our part to make mobility in Switzerland even more sustainable”, explains Rino Schmid, Key Account Manager at SBB.

“Offering access to all modes of public transport in the whole of Switzerland is a big step for Tranzer on our mission to enable users to buy tickets for sustainable mobility anywhere, in any app of their choice. Switzerland has a very well-developed network of public transit and we are happy to offer our partners the possibility to grant their users access to this”, adds the Country Director DACH at Tranzer, Dr. Julia Koch. 

As of now, full price single trip tickets for all connections within Switzerland are available through Tranzer, discounted tickets and a wider range of products are coming soon. 

About the SBB
SBB is the backbone of the Swiss public transport system, and day-to-day rail operations are the basis of what we do. SBB has been transporting people and freight for more than 100 years. By doing so, we are making an important contribution to the quality of life and competitiveness in Switzerland. We want to continue this success story, even in times when the entire economy and society, including the mobility industry, are undergoing profound changes. We will therefore continue to fulfill our responsibility towards public transport and Switzerland in future.

Vision and Strategy | SBB

www.sbb.ch

Tranzer joins growing TrustBuilder.io marketplace

Ghent/Amersfoort, November 23, 2021 – IAM vendor TrustBuilder and mobility provider Tranzer have formed a strategic partnership. Companies using the TrustBuilder Service Catalog can now seamlessly connect to Tranzer to offer their customers a broad choice of mobility solutions. Adding Tranzer as a service provider is an important step for TrustBuilder in building out its marketplace strategy.

Tranzer is a ticketing aggregator, making it possible to plan, book and pay for mobility in any consumer app. Via one key, Tranzer offers public transport, shared cars, scooters, micro-mobility and parking. Tranzer aims at making mobility easy, enabling the best option for both the traveler and the planet. Tranzer’s functionality can be used in the consumer apps of travel operators, banks, Mobility-as-a-Service providers, hospitality platforms, fuel and mobility cards, etc. Organizations that use APIs to integrate Tranzer into their app, can offer their customers more service and a better experience.

TrustBuilder goes beyond traditional Identity and Access Management (IAM) by making it as easy as possible for companies to integrate applications and Identity Providers (IdPs) into their applications architecture. By using TrustBuilder.io and its Service Catalog, organizations can deploy applications and IdPs in a secure, fast and reliable way. New applications are activated with an easy-to-use wizard. Acting as an ‘ecosystem-as-a-service’, the Service Catalog saves organizations both time and effort and allows them to bring new applications to the market before their competitors do.

“Using TrustBuilder.io to integrate third-party applications makes life easy on organizations that are building an ecosystem of services”, says TrustBuilder CEO Frank Hamerlinck. “They don’t need to set up point-to-point connectivity to each individual application, TrustBuilder takes care of that. We are thrilled that Tranzer now joins our marketplace, as mobility services are a key part of the ecosystems that our customers in HR Services and retail banking are developing.”

“Our partnership with TrustBuilder will broaden Tranzer’s reach in Belgium and other European countries”, says Paul Rooijmans, co-founder of Tranzer. “We are glad that we can extend the ease-of-use mobility that we already offer to consumers and operators to the companies that will integrate our solution into their apps. With the integration by TrustBuilder, we can focus on adding more European operators to the Tranzer platform.”

TrustBuilder customers can already add Tranzer to their apps. TrustBuilder is continually adding extra services to its Service Catalog. Thanks to a recent grant from the Flanders Innovation and Entrepreneurship Agency (VLAIO), TrustBuilder can speed up the further development of its marketplace of services.

About TrustBuilder Corporation
At TrustBuilder, we’re taking Identity and Access Management (IAM) to the next level. We integrate smart, smooth and secure ecosystems for enterprises combining frictionless customer experience with best-in-class security. Our unique IAM platform is fueled by ultimate flexibility, thanks to a powerful orchestration engine, a flexible development platform and an extensive number of built-in connectors. As a result, our customers can play by their own rules.

Website: https://www.trustbuilder.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/trustbuilder

Twitter: @trustbuilder

Event calendar Tranzer – Where can you find us in November?

Events in November 2021:

Web Summit Lisbon (1-4 November); The Web Summit is one of the biggest tech conferences in the world and the place to be to get up to speed with what’s happening in tech. If you are around, come and visit our booth on the 2nd of November (B423) or catch up with Sanneke Mulderink-ScholtenLeila Laidani and Bas Zwart.

MOVE Londen (9-11 November); We are proud to Silver sponsor of MOVE. MOVE will bring together disruptors, their technology and their attitude with stakeholders across all modes and disciplines: to dialogue, to create insight and to promote collaboration. Paul Rooijmans is speaking on the second day of the conference (2:30 PM) about ‘ Imminent opportunities for improving mobility payment systems’

MaaS Congres Belgium (7 December); Nikki Lagerweij, Product Specialist at Tranzer will share some interesting eye openers and findings of the study for which she interviewed major European players in various industries.